Образци на документи


ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ учебна 2023/2024:

Заявление за освобождаване от учебни занятия до 3 дни                zaqvl_3dni1(1)      zaqvl_3dni1(1)

Заявление за освобождаване от учебни занятия до 7 дни                zaqvl_7dni1(1)       zaqvl_7dni1(1)

Заявление за записване                                                                              zaqvlenie_zapisv.docx

Заявление за преместване                                                                        01_Zayavlenie_Premestvane.docx

Заявление за обучение в самостоятелна форма                                Zayavlenie_samostoiatelna.docx

Заявление за допускане на ДЗИ/СПК                                                      zaiavl_dop_SPK

Приложение към заявлението за явяване на ДЗИ/СПК                   pril.zaiavl.SPK

Заявление за издаване на дубликат                                                          Zayavlenie_dublikat.docx

ПРОЦЕДУРИ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
В ОБЛАСТ СИЛИСТРА:

Заповед № РД-4-101/22.04.2021 г. на началника на РУО – Силистра за утвърждаване на държавния план-прием в пети и в осми клас и на допълнителния държавен план-прием в единадесети клас за учебната 2021-2022 година

Списък на услугите, предоставяни от детски градини и училища в област Силистра

Приемане и преместване на деца/ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

За контакти: Директор: 086/821-859
Електронен адрес: economics_ss@abv.bg

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

Заявление за записване на ученици в VIII клас на места, определени от държавен план-прием

Заявление за приемане на ученици

Заявление за преместване на ученици в друга паралелка или училище

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за допускане до ДЗИ

Заявление за явяване на изпити за степен на професионална квалификация по професия

Заявление за явяване на изпити за част от професия

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене 

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за издаване на дубликат

 

Други документи

Заявление за освобождаване от учебни занятия до 3 дни                 zaqvl_3dni           zaqvl_3dni1

Заявление за освобождаване от учебни занятия до 7 дни                zaqvl_7dni            zaqvl_7dni1

Молба за отпуск

Заявление/Декларация за отпускане на стипендия