Изпити

учебна 2023/2024 г

График за придобиване на Втора СПК и за провеждане и оценяване ЗДИППК чрез защита на дипломен проект , теория и практика

График за провеждане на изпити за промяна на оценка-поправителни с ученици в дневна форма на обучение м.май 2024 г.

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – м.април 2024 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.април 2024 г.

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – м.март 2024 г.

График за изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – м.март 2024 г.

График за изпити с ученици в дневна форма на обучение за определяне на срочна оценка – м.февруари 2024 г.

График за изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – м.януари 2024 г.

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – м.яуари 2024 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2024 г.

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – м.декември 2023 г.

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.декември 2023 г.

учебна 2022/2023 г

График за изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – м.август/септември 2023г.    SKMBT_C22023072508580

График за изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – м.юли 2023 г.

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – м.юни 2023 г.

График за провеждане и оценяване ЗДИППК чрез защита на дипломен проект , теория и практика

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – м.април 2023 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.април 2023 г.

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – м.март 2023 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.март 2023 г.

График за изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – м.март 2023 г.

График за пробен ДЗИ по БЕЛ

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – м.януари 2023 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2023 г.

График за изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – м.януари 2023 г.

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – м.декември 2022 г.

Заповед№09-1271/14.09.2022г.  за провеждане на ДИ за придобиване на III СПК по теория и практика на професията и специалността и за част от професията

Запивед№1270/14.09.2022г. за за срокове за подаване на заявление за избор на формат за провеждане на задължителен ДИ за придобиване на СПК в професионалното направление – м.януари, м.юни и м.септември 2023г.

учебна 2021/2022 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.август 2022 г.

ГРАФИК  за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юли 2022г.

График за изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – м.юни 2022 г.

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – м.април 2022 г.

ГРАФИК  за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.април 2022г.

График за изпити за ученици в дневна форма на обучение за приключване на I срок- м.февруари 2022 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение – м.януари 2022 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение – м.декември 2021 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2022 г.

ГРАФИК  за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2022г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.август 2021 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.август 2021 г.

учебна 2020/2021 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в 10 клас самостоятелна форма на обучение- м.август 2021 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в 12 клас самостоятелна форма на обучение- м.август 2021 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение- м.юли 2021 г.

График за провеждане на ДИ за III СПК по теория на професията и специалността

График за провеждане на ДИ за III СПК по практика на професията и специалността

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.април 2021 г.
График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.април 2021 г.

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)

График провеждане на ДИ по практика на професията и специалността за XII клас за придобиване на втора и трета СПК и част от професията и специалността за X клас за първа СПК

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.март  2021 г.
График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.март 2021 г.
График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение – м.март 2021 г.

График за провеждане на изпити за част от професия „Оператор на компютър“

График за провеждане на пробни изпити за ДЗИ с 12 класове

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка с ученици в дневна форма на обучение – м.февруари 2021 г.
График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари  2021 г.
График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2021 г.
График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение – м.януари  2021 г.

учебна 2019/2020 г.

График за провеждане на ДИ за СПК по теория на професията и специалността

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение- м.септември 2020 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.август и септември 2020 г. 

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.август 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  дневна форма на обучение- м.август 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.август 2020 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.август 2020 г.

График за приравнителни изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение-м.август 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  дневна форма на обучение- м.юли 2020 г.
ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка с ученици в дневна форма на обучение – м.юли 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юли 2020 г.
ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  самостоятелна форма на обучение- м.юли 2020 г.
График за приравнителни изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение-м.юли 2020 г.

Заповед №РД09-673/11.05.2020 на Директора на ПГСУАУ за изменение на заповедта от 13.09.2019г. за провеждане на ДИ за СПК по практика на професията и специалността

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в дневна форма на обучение – м.май 2020 г.
ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка  с ученици в  дневна форма на обучение- м.май 2020 г.
ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.май 2020 г.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас) и НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (10 КЛАС)
Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018 – 2019 година

З А П О В Е Д № РД09-2151/ 27.08.2019 г. за определяне на Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

График за провеждане на изпити за част от професия

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  самостоятелна форма на обучение- м.януари 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.март 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  дневна форма на обучение- м.март 2020 г.

учебна 2018/2019 г.

ГРАФИК за провеждане  на държавния изпит за СПК по теория и практика на професията „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  самостоятелна форма на обучение- м.август 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.август 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  дневна форма на обучение- м.август 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в дневна форма на обучение – м.август 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.август 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.август 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.август 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юли 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  дневна форма на обучение- м.юли 2019 г

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  дневна форма на обучение- м.юли 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юли 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  самостоятелна форма на обучение- м.юли 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юни 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.април 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.март 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.март 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици  в самостоятелна форма на обучение за IXклас – м.март 2019 г.

Промяна в график за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.януари 2019 г.

Промяна в график за приравнителни изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение-м.януари 2019 г.

Промяна в график за изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари и феврури 2019 г.

Промяна в график за изпити за валидиране на компетентности  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.януари 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение-м.януари 2019 г.

График на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

График на изпити за валидиране на компетентности  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

учебна 2017/2018 г.

График за провеждане на пробни ДЗИ

График за провеждане на изпити за част от професия с учениците от 12 клас

Конспект за изпит за част от професията „Оператор на компютри“

График за провеждане на изпити за приключване на I-ви срок на учебната 2017/2018г. на ученици в дневна и индивидуална форми на обучение.

учебна 2016/2017 г.

График на изпити за промяна на оценка и ДИ за СПК с ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение – м.август-септември 2017 г.

График на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в дневна форма на обучение – м.юли 2017 г.

График за провеждане на държавни изпити за СПК

График за провеждане на пробни ДЗИ с учениците от 12 клас

График за провеждане на изпити за част от професия с учениците от 12 клас

Конспект за изпит за част от професията „Оператор на компютри“

График за приравнителни изпити -м.януари 2017 г.